ارزیابی اراضی شهری

موضوع زمین و چگونگی به کارگیری آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده است و ارزیابی و ساماندهی فضایی- مکانی کاربری ها و عملکرد های شهری، از مهم ترین و تأثیرگذارترین محورهای توسعه پایدار شهری است.در این کتاب منظور از ارزیابی اراضی شهری به مفهوم زمینهایی که در محدوده قانونی و حریم […]

۱۴ آبان ۱۳۹۹

مروری بر کاداستر

جزوه آموزشی آشنایی با کاداستر،اهداف و عملکردها اولین بخشنامه های سازمان ثبت درخصوص کاداستر به حدود پنجاه وپنج سال پیش یعنی سال ۱۳۳۴ بازمی گردد؛ بخشنامه ای که صدور سند مالکیت را منوط به تهیه نقشه ثبتی کاداستر می دانست هفده سال بعد در سال ۱۳۵۱ ،تهیه نقشه و اجرای کاداستر برای ۱۳۵۱ به موجب […]

۱۲ آبان ۱۳۹۹

ارزش های معاملاتی استان هرمزگان

دانلود فایل ارزش های معاملاتی

۱۱ آبان ۱۳۹۹